Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost RELIANT s.r.o., se sídlem U Habrovky 1562/11a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 49702726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 22288 – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje správce:
Korespondenční adresa: U Habrovky 1562/11a, Krč, 140 00 Praha 4
E-mail: info@reliant.eu
Telefon: +420 241 44 28 21

Účel zpracování:
1) Fotografická prezentace a videoprezentace konference na webových stránkách akce.

Právní základ zpracování:
Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce.
Za účelem propagace akce je z jejího průběhu připravována fotodokumentace a videodokumentace s tím, že fotografie a video je následně publikováno na webových stránkách konference. V tomto případě může dojít ke zpracovávání Vašich osobních údajů ve formě podobizny, a to na základě právního důvodu oprávněného zájmu.

Proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku. V takovém případě Vaše údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Podobizna v podobě fotografie / videozáznamu.

Příjemci či kategorie příjemců osobních údajů:
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány třetí osobou – profesionálním fotografem.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

V případě, že byste nesouhlasili se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, www.uoou.cz.