Reverzná logistika vratných obalov ako nástroj znižovania nákladov modernej výroby

13.07.2023 | FOCUS na Slovensko

Výrobný proces môžeme chápať ako komplex činností, ktoré musia na seba nadväzovať s cieľom minimalizovať náklady. Pod nákladmi sa mnohokrát spomínajú ceny vstupných surovín, energií, práce, technológií... Nemalé finančné prostriedky sú však ukryté aj v operáciách, ktoré priamo súvisia so zabezpečením plynulého chodu výrobnej linky. Ako príklad môžeme spomenúť reverznú logistiku vratných obalov.

Ako vratný obal v procese výroby môže byť definovaná paleta, plastová prepravka, špeciálny obal… Všetky tieto obaly slúžia na dopravu komponentov potrebných pre výrobu. Často sa bavíme o niekoľkých dodávateľoch, pričom každý používa svoje vlastné baliace jednotky vytvorené podľa baliaceho predpisu tohto dodávateľa. Je to spôsobené jednak samotným typom dodávaného sortimentu, ale napríklad aj spôsobom dopravy. Po spotrebovaní takýchto vstupných komponentov pri kompletizácii finálneho výrobku je nutné takéto obaly vrátiť dodávateľovi. Každému jeho vlastné a zabalené tak, ako je to zmluvne požadované. U našich zákazníkov sa stretávame s tým, že práve pri príprave prepravy smerom k dodávateľovi vznikajú problémy s nesprávnym vyskladnením, zámenou prepraviek, odoslaním nekompletného balenia. Ak sa aj takéto operácie zaznamenávajú, mnohokrát je to v papierovej forme, kedy operátori zaznamenávajú  vytvorenie palety s prepravkami pre konkrétneho odberateľa jednoduchým zapisovaním do predpripravených formulárov v tlačenej forme. Možnosť zápisu akéhokoľvek údaja výrazne znižuje spoľahlivosť takéhoto záznamu. Navyše tieto operácie je nutné s oneskorením prepisovať do nadriadeného ERP systému. Do hry vstupuje tak ďalší ľudský faktor – omyl pri prepise. Manažér logistiky zodpovedný za objednávanie prepravy tak dostáva nepresné informácie a ešte aj neskoro.

Miroslav Tománek, obchodný riaditeľ, BARTECH SLOVAKIA

Odpoveďou na vyššie spomínané stavy je SW riešenie RETURN CHECK od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA. Tento nástroj eviduje kto kedy akú prepravnú jednotku vytvoril. Zároveň systém v reálnom čase kontroluje dodržiavanie baliaceho postupu (koľko kusov, aký typ prepravky, na akú paletu… vkladáme). Všetky dáta sú okamžite k dispozícii pracovníkom logistiky, ktorí rozhodujú, aký typ prepravy zvoliť… Každá prepravná jednotka je presne identifikovateľná. K tomuto účelu je možné využiť základné označenie 1D/2D kódom vytlačeným na etikete. Čoraz viac sa však v tejto oblasti presadzuje využívanie bezkontaktnej RFID technológie. Práve tento spôsob označovania vratných obalov nachádza veľkú odozvu u zákazníkov, nakoľko sa bavíme o jednorazovom označovaní takýchto obalov. Zároveň je možné zaznamenávať pohyb takto označených boxov/paliet cez expedičné brány automaticky – bez zásahu obsluhy vysokozdvižného vozíka a podobne. Technológia RFID identifikácie sa stáva štandardom nielen v AUTOMOTIVE segmente. Ruka v ruke s postupným rozširovaním RFID označovania sa znižuje finančná náročnosť, ktorá bola v minulosti často prekážkou zavádzania tejto technológie. Návratnosť tak dostáva úplne nové pravidlá.

Zdroj: BARTECH SLOVAKIA

Sklady a skladové procesy idú s dobou

Je dobre známe, akú dôležitú úlohu v logistických procesoch hrajú sklady – a aké dôležité sú neúnavné inovácie, či už skladov ako priemyselných budov, alebo skladových procesov. Tie majú priamy dopad na rýchlosť vychystávania objednávok či množstvo reklamácií.

Logistika v rozbúrených vodách súčasnej doby

Udalosti posledných rokov významne ovplyvňujú globálny dodávateľský reťazec, ktorý prechádza zásadnými zmenami. Okrem iných aspektov spôsobuje narušenie dodávateľského reťazca extrémne výkyvy cien námornej prepravy. Okrem týchto zmien moderná spoločnosť stále viac akcentuje svoju požiadavku na udržateľnosť výrobných a logistických procesov.

DACHSER a FERCAM posilňujú zbernú a zmluvnú logistiku v Taliansku

Fercam plánuje previesť svoje divízie Distribúcia (zberná služba) a Logistika (kontraktná logistika) do spoločného podniku so spoločnosťou Dachser pod názvom „Dachser & Fercam Italia S.r.l.“
80-percentná účasť Dachseru v novom podniku posilňuje jeho európsku sieť. Prevod ešte závisí od schválenia príslušnými orgánmi pre hospodársku súťaž.