VGP plynule pokračuje s plněním environmentálních, sociálních a správních cílů (ESG)

19.04.2023 | Logistický HYDEPARK

Evropský vlastník, manažer a developer špičkových logistických a semiindustriálních nemovitostí VGP zveřejnil svou výroční zprávu včetně Zprávy o odpovědnosti společnosti. Zpráva se zaměřuje na pokračující úspěchy a cíle s ohledem na výkon společnosti v oblasti ESG.

Uplynulý rok byl pro společnost VGP ve znamení významného pokroku směrem k udržitelné budoucnosti. Z připravovaných 204,3 MWp solárních panelů na střechách je v provozu 57 MWp a dalších 75 MWp se instaluje, což pomůže zabránit vypuštění přibližně 35 000 tun CO₂ ekv. ročně. Co se týče skleníkových plynů, je nyní portfolio VGP (včetně připravovaných fotovoltaických projektů) kompatibilní s plánem Pařížské dohody o nepřekročení 1,5 °C do roku 2040. Cíle společnosti pro kategorie 1, 2 a 3 byly potvrzeny i iniciativou Science Based Targets (SBT) a Skupina získala externí potvrzení svých zveřejněných informací o přímých emisích uhlíku.

VGP kromě udržitelné energie rozvíjí i dopravní dostupnost a udržitelnou mobilitu s tím, že novým cílem pro všechny VGP parky je vybavení nabíjecími stanicemi pro elektromobily a dostupnost veřejné dopravy. Společnost přešla na 100% certifikovanou zelenou energii pro všechny své kanceláře, zavedla kroky ke snížení emisí vázaných na výstavbu a v rámci programu modernizace zlepšila ekologickou efektivitu stávajícího portfolia budov.

VGP se zajímá o komunity a o filantropii, a proto přispěla 3 miliony EUR a 650 hodinami komunitní podpory na místní dobročinné účely. V roce 2022 VGP rovněž zavedla různé metody ochrany biodiverzity a ve svých parcích rozšířila plochy určené jako biotopy.

Společnost vylepšila standardy pro výstavbu, aby využila techniky pro retenci vody a její šetření, a tak několik hal zachytí dohromady 105 000 m3 dešťové vody. VGP se rovněž zaměřila na snížení emisí uhlíku a etiku ve svém dodavatelském řetězci, pro nějž zavedla dodavatelský kód na ochranu lidských práv.

„S hrdostí oznamujeme společné úspěchy naší ESG strategie, oddanost našeho týmu ESG iniciativám a pozitivní dopad, který máme na společnost a životní prostředí. Zaměření na udržitelnost proniká do každé složky našeho provozu a velice mě těší, jak daleko jsme se posunuli. A ještě nekončíme. Jsme odhodlaní pokračovat ve svém úsilí a chopit se projektů s ještě větším dopadem. S pohledem upřeným vpřed zkoumáme možnosti, jak vytvořit udržitelnější svět. Společně budujeme nejen špičkové logistické a semiindustriální nemovitosti. Budujeme odkaz zodpovědného podnikání a světlejších zítřků.“

Jan Van Geet, výkonný ředitel skupiny VGP

Společnost má v plánu zaměřit se na širokou škálu nepřímých emisí uhlíku z developerských činností, spotřeby energie nájemci a z dopravy i kanceláří využívaných zaměstnanci.

ESG strategie společnosti VGP se kromě boje s klimatickou změnou obrací i na environmentální a společenské otázky, jako je oběhové hospodářství a doprava šetrná k životnímu prostředí, základní společenská zodpovědnost ohledně diverzity a začlenění a dobré podmínky pro zaměstnance. Společnost má efektivní strukturu ESG správy, která pokrývá všechny státy, a rizika spojená s ESG zahrnuje do systému řízení rizik.

ESG strategie společnosti VGP stojí na pěti hlavních pilířích a zaměřuje se na výzvy a příležitosti spojené s její činností. Společnost využila dvou dodatečných přístupů, analýzy významu a analýzy rizik, aby určila otázky ESG podstatné pro skupinu jak z interního, tak z externího pohledu zúčastněných stran a stanovila jejich priority. ESG strategie je založená na závěrech analýzy významu i analýzy ESG rizik. Uvádí největší výzvy pro semiindustriální a logistické nemovitosti, jako je posun k nízkouhlíkovému hospodářství a udržitelná mobilita, začlenění obchodní činnosti Skupiny do místních komunit a posilování týmů z hlediska udržitelnosti a diverzity.

Skupina VGP působí v sedmnácti evropských zemích. Rodinná firma se sídlem v belgických Antverpách provozuje v Evropě celkem 108 parků.

Kromě špičkových technologií jsou udržitelnost a energetická soběstačnost hlavními kritérii komerčních nemovitostí od VGP. Společnost se zavázala stát se uhlíkově neutrální do roku 2025, je zapojená do BREEM/DGNB certifikace i do produkce zelené energie. Výsledkem je, že 61,2 % portfolia již obdrželo certifikaci a kapacita výroby zelené energie divize VGP Renewable Energy se zvýšila na 131,6 MWp. Dalších 72,7 MWp je ve fázi přípravy. Nadace VGP, založená v roce 2019, si již vybrala 36 projektů, které se zabývají společenskou problematikou, ochranou přírody a kulturních statků, a od společnosti VGP k dnešnímu datu obdržela finanční prostředky ve výši 6,6 milionu EUR.

Pro více informací o závazcích společnosti VGP k udržitelnosti navštivte https://www.vgpparks.eu/en/corporate-responsibility-report/

Zdroj: VGP

Konference TAL 2023 odhalila schopnosti, bez kterých se v automotive logistice neobejdete

Co se skrývá za oponou Digital Factory? Odpověď hledali řečníci na 22. ročníku konference Trends in Automotive Logistics (TAL), která se konala 16. května v Plzni a přilákala téměř čtyři sta účastníků. Organizátoři akce, společnost Aimtec ve spolupráci s IHK Regensburg a DTIHK, si dali za cíl nabídnout prostor ke sdílení reálných zkušeností a ověřených postupů z digitalizačních projektů v oblasti výroby, logistiky a IT v automotive. Jaká slova skloňovali řečníci konference nejvíce? Odolnost, flexibilita a standardizace.