Zdraví a bezpečí zaměstnanců pomáhají chránit i IoT technologie

08.02.2023 | Článek dne

Technologie dělají náš svět pohodlnějším a šetří nám čas. Dokáží ale také zachraňovat zdraví a životy. A to i při práci. Pomáhají ve velmi náročných podmínkách, ve kterých využití senzorů a internetu věcí snižuje míru pracovních úrazů a vytváří bezpečnější pracovní prostředí.

Existuje mnoho pracovních pozic, které jsou vykonávány v náročných podmínkách. Například práce v prostředí s vysokou teplotou nebo v prachu a hluku. Může se jednat o výrobní provozy nebo stavební procesy, v mnoha případech hrozí zranění, která mohou být dokonce i fatální. Chytré senzory pak chrání zdraví a životy.

„Zajistit hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele,“ říká Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group a dodává: „Jsou-li chytré senzory správně rozmístěny po pracovišti a nastaveny na kritickou úroveň teploty či úroveň koncentrace nebezpečné látky, podávají spolehlivé informace a včas varují před hrozícím nebezpečím.

Monitorování teploty a vlhkosti

V rizikových provozech je třeba monitorovat teplotu v režimu 24/7. Pravidelná měření pak přinášejí podklady pro kompaktní teplotní mapu. Pomocí bezdrátových senzorů dochází k nepřetržitému měření a zařízení pak vyhodnocuje přijaté zprávy.

V případě krajních mezí pak systém aktivuje alarmová hlášení a při překročení nastaveného limitu okamžitý alarm na mobil uživatele. Získat dostatečné množství podkladů pro vypovídající teplotní mapu a relevantně s nimi pracovat je přínosem nejen pro průmyslové podniky, ale i pro další objekty včetně veřejných budov.

Měření hluku

I monitorování úrovně hluku vyžaduje nepřetržitý režim kontroly. K tomuto účelu jsou využívány senzory plně respektující fyzikální principy šíření hluku včetně funkcí lidského ucha. Takto je kontrolována například hluková zátěž nejen výrobních podniků, ale i tranzitní dopravy.

Přesné bezdrátové hlukoměry pravidelně monitorují hladinu okolního hluku. Senzor poskytne v rámci krátkého měřeného intervalu údaje o průměrné a maximální hodnotě hluku, což umožňuje rozlišit, zda se zdroj hluku pohybuje či nikoliv. Naměřená data jsou přehledně dostupná v aplikaci a v případě překročení kritické meze jsou spuštěny procesy alarmu.

Monitorování úniku plynu

Velmi důležitou službu přinášejí monitorovací systémy v případě varování před únikem zemního plynu, kdy zabraňují nebezpečí výbuchu. Únik plynu v obytných, kancelářských nebo skladovacích prostorách s následným výbuchem má na svědomí každoročně nemalé škody na majetku a v některých případech i zbytečně zmařené lidské životy. V případě detekce nebezpečí pak bezpečnostní havarijní ventil ihned uzavře přívod plynu. V takové situaci je také aktivováno okamžité alarmové hlášení na několik mobilních čísel.

„Jednou z hlavních příčin havárií plynu je nerealizovaný povinný servis plynových kotlů a ohřívačů, ale může se jednat i o náhodné úniky z netěsnícího potrubí. Přitom řešení je snadné a dostupné. Do hlídaného prostoru se umístí malý bezdrátový senzor, který při detekci zvýšené ale ještě nevýbušné koncentrace zemního plynu automaticky uzavře přívod pomocí havarijního ventilu,“ uzavírá Jiří Kuryviál z SSI Group.

Úklid na vyžádání

Tlak na dokonalou čistotu a zároveň efektivitu stoupá, klíčoví hráči v tomto segmentu budou postupně do svého portfolia integrovat stroje řízené senzory a budou využívat tzv. čištění na vyžádání. Úklid na vyžádání znamená přítomnost pracovníka úklidu ve správný čas na potřebném místě s vybavením schopným čištění správnou metodou.

„Ověřitelnost účinnosti čištění je dalším milníkem na cestě k úklidu budoucnosti. Prostřednictvím senzorů bude moci provedenou práci a její kvalitu detekovat jako měřitelnou činnost. Systémy zpětné vazby navíc prozradí úroveň spokojenosti,” uzavírá Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Zdroj: Aspen PR

Dnes podobně jako včera …

Pozorný, a hlavně pravidelný čtenář této stati si už jistě všimnul, že se v jednotlivých vydáních tu a tam objevuje odkaz na nejrůznější repliky zejména klasických českých filmů i oblíbených knížek, které měly to štěstí, že zlidověly a pro nás dnes mají jistou symboliku.

Rozšiřujeme Portál dopravy. Nově tam najdete další digitalizované žádosti pro vydávání dokladů plavidel

Portál dopravy dál rozšiřuje své služby. Občané nově mohou využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel. On-line je možné žádat o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo, o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla a o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla.