Komisia podporuje 151 reformných projektov v členských štátoch na posilnenie ich odolnosti a konkurencieschopnosti

22.03.2023 | FOCUS na Slovensko

Komisia schválila nové kolo 151 projektov v rámci Nástroja technickej podpory s cieľom podporiť všetky členské štáty pri príprave, navrhovaní a vykonávaní 326 významných reforiem v roku 2023.

Podporované projekty sú reakciou na potrebu reforiem, ktorú vyjadrili členské štáty, a zároveň sú úzko prepojené s prioritami Európskej únie v oblasti modernej a efektívnej verejnej správy, stratégií udržateľného rastu a odolných hospodárstiev.

Mnohé reformné projekty sa týkajú aj výziev, ktoré sa riešia v plánoch obnovy a odolnosti a pláne REPowerEU.

Intenzívnejšia spolupráca medzi orgánmi verejnej správy členských štátov

Pokiaľ ide o toto nové kolo projektov na rok 2023, v rámci Nástroja technickej podpory sa bude aj naďalej klásť veľký dôraz na zlepšenie prevádzkovej kapacity a efektívnosti orgánov verejnej správy členských štátov. V tejto súvislosti sa začne realizovať nová iniciatíva – kooperačná výmena vo verejnej správe (PACE) – na podporu partnerského učenia a najlepších postupov medzi štátnymi zamestnancami rôznych členských štátov s cieľom posilniť ich administratívne kapacity, ako aj schopnosti v oblasti tvorby politík a ich realizácie.

V priebehu tohto roka sa bude vďaka Nástroju technickej podpory posilňovať aj spolupráca medzi členskými štátmi prostredníctvom historicky najvyššieho počtu cezhraničných projektov – 33 reformných projektov je viacnárodných a 10 je multiregionálnych. Európska komisia bude podporovať členské štáty pri riešení spoločných výziev, a to podporou vzájomného učenia a rozvojom spoločných prístupov, pričom každému členskému štátu alebo regiónu bude poskytovať individualizovanú podporu.

Pokračujúce zameranie na reformy súvisiace so spoločnými kľúčovými prioritami

V rámci projektov Nástroja technickej podpory na rok 2023 sa bude členským štátom naďalej poskytovať podpora pri navrhovaní a vykonávaní reforiem zameraných na realizáciu zelenej a digitálnej transformácie. Celkom 32 % týchto projektov sa zameriava na plnenie cieľov Zelenej dohody a 40 % na digitálnu transformáciu a inovácie.

V záujme posilnenia solidarity s Ukrajinou a účinnejšieho využívania nášho súboru nástrojov sa bude z Nástroja technickej podpory poskytovať členským štátom podpora pri vykonávaní sankcií voči Rusku. Napríklad v záujme účinnejšieho zmrazovania aktív sa podpora zameria na zisťovanie toho, kto je skutočným vlastníkom, resp. kto kontroluje príslušnú spoločnosť. Podpora z Nástroja technickej podpory pomôže aj pri monitorovaní transakcií s kryptoaktívami s cieľom zabrániť obchádzaniu sankcií, ako aj pri mapovaní právomocí vnútroštátnych orgánov na účely vykonávania sankcií.

Počas Európskeho roka zručností sa bude z tohto nástroja poskytovať aj podpora viacerým členským štátom pri budovaní ich vnútroštátnych stratégií v oblasti zručností, ktoré im umožnia riešiť nedostatok zručností a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami.

Rozsiahla realizácia hlavných projektov Nástroja technickej podpory

Tretina reforiem súvisí s hlavnými projektmi v oblasti energetiky, verejnej správy, verejných financií, integrácie migrantov a zdravotnej starostlivosti. Napríklad hlavný projekt v oblasti integrovanej starostlivosti sa zameriava na členské štáty, ktoré chcú navrhnúť a zrealizovať reformy zamerané na zlepšenie interoperability a digitalizácie systémov zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: Európská komisia

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.