Logistika v rozbúrených vodách súčasnej doby

06.09.2023 | FOCUS na Slovensko

Udalosti posledných rokov významne ovplyvňujú globálny dodávateľský reťazec, ktorý prechádza zásadnými zmenami. Okrem iných aspektov spôsobuje narušenie dodávateľského reťazca extrémne výkyvy cien námornej prepravy. Okrem týchto zmien moderná spoločnosť stále viac akcentuje svoju požiadavku na udržateľnosť výrobných a logistických procesov.

Ako sa darí s týmito výzvami vysporiadať poprednému poskytovateľovi komplexných logistických služieb, sme sa opýtali Jany Mošovskej, National Sea Logistics Manager, Kuehne + Nagel s.r.o. Slovensko.

Globálny dodávateľský reťazec prechádza významnými zmenami. Do akej miery tieto zmeny ovplyvňujú štruktúru a rozsah služieb poskytovateľa komplexných logistických služieb?

Zmeny v globálnom dodávateľskom reťazci majú priamy dosah na štruktúru a rozsah služieb poskytovateľov komplexných logistických služieb, nútia ich inovovať , prispôsobovať sa novým trendom a požiadavkám trhu. Zmenšujúce sa vzdialenosti medzi dodávateľmi a odberateľmi znamenajú potrebu väčšej komplexity pre logistické služby. Poskytovatelia sa musia prispôsobovať variabilite a náročnosti logistických procesov. Spotrebitelia očakávajú rýchle a presné doručenie. To znamená, že poskytovatelia logistických služieb sa musia prispôsobovať a ponúkať personalizované riešenia, ktoré zabezpečia efektívne doručenie. E-commerce platformy vytvárajú nové spôsoby predaja a distribúcie tovaru. Poskytovatelia logistických služieb sa preto musia prispôsobiť týmto novým modelom a ponúkať pružné a flexibilné riešenia.

Moderná spoločnosť stále viac akcentuje svoju požiadavku na udržateľnosť výrobných a logistických procesov. V akej podobe sa tieto požiadavky odrážajú v činnosti globálneho logistického providera?

V Kuehne+Nagel kladieme udržateľnosť do centra nášho podnikania. Robíme tak prostredníctvom viacerých procesov a aktivít, ktoré vedú k znižovaniu celkových emisií, efektívnemu využívaniu zdrojov alebo k zníženiu produkcie odpadu. Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí majú udržateľnosť a dekarbonizáciu v popredí svojho podnikania. Využívame obnoviteľnú energiu a alternatívne palivá na zníženie uhlíkovej stopy pri skladovaní aj v preprave. Kuehne+Nagel dlhodobo investuje do udržateľných technológií, do vývoja alternatívnych palív, sme podporovateľom alebo iniciátorom rôznych kompenzačných aktivít. 

Kuhne Nagel 747-8F Inspire 10

Uvedomujeme si, že logistika je veľkým prispievateľom k celkovým emisiám skleníkových plynov, nielen CO2. V námornej preprave využívame biopalivá zvyčajne zmiešané s fosílnymi palivami. Biopalivá, ktoré nakupuje Kuehne+Nagel a do vývoja ktorých investuje, sú vyrábané z odpadových surovín, čo ich robí ešte viac udržateľnejšími. Program biopalív Kuehne+Nagel prideľuje plne sledovateľné množstvo emisií nákladu. Tento takzvaný Mass-Balance-Concept je praktický prístup, ktorý umožňuje okamžite sa vyhnúť emisiám CO2 z celého dodávateľského reťazca, aj keď nie všetky kontajnerové lode sú schopné využívať biopalivá z technických alebo logistických dôvodov. Kuehne+Nagel spolupracuje priamo s poprednými námornými dopravcami, aby sme boli schopní tento koncept poskytnúť. 

Jednotlivé uzly ako sú prístavy začínajú vo väčšej miere zavádzať prvky autonómnej techniky. Ako vnímate vplyv postupujúcej implementácie technológií na efektivitu vykládky a nakládky tovaru?

Je pravda, že vývoj automatizácie v prístavoch a na termináloch ide stále dopredu, avšak do celého procesu vstupujú rôzne vonkajšie faktory ako počasie, zmeny v rotáciách lodí, preplnenosť jednotlivých terminálov a nie vždy je jednoduché tieto časti logistického procesu zladiť bez dopadu na samotný prepravný čas. Kuehne+Nagel investuje nemalé prostriedky do efektívnejšieho sledovania tovaru v reálnom čase, vrátane predikcie výpadkov a optimalizácie logistických trás. 

Extrémne výkyvy v cenách kontajnerov spôsobené početnými narušeniami dodávateľských reťazcov mohli v minulosti spôsobiť odklon tradičných zákazníkov od námorných prepráv. Ako hodnotíte situáciu s odstupom času zo svojej pozície?

Samotné ceny logistických prepráv určuje predovšetkým správanie a dopyt konečných spotrebiteľov. Obrovský globálny dopyt po tovare počas pandémie COVID-19 spôsobil za veľmi krátke obdobie rekordné nárasty prepravovaných objemov a cien nielen námorných prepráv. Letecká a kamiónová preprava zaznamenali rovnako rekordné predajné ceny. Situácia sa od roku 2022 stabilizuje a s uvoľňovanými obmedzeniami sa spotrebitelia začínajú viac zameriavať na cestovanie a zážitky. Nárast cien energií a celková neistá ekonomická situácia rovnako „ pribrzdila“ spotrebu. Dlhodobé plánovanie v logistických reťazcoch sa zmenilo na krátkodobé, plánuje sa maximálne na 1-3 mesiace vopred. Lodiarske spoločnosti čakajú do poslednej chvíle s aktualizáciou cien, čo vytvára tlak na samotných poskytovateľov logistických služieb a len vďaka našej komplexnosti a digitálnym riešeniam vieme ponúknuť v danom čase najefektívnejšie logistické riešenia pre našich klientov so zreteľom na aktuálnu situáciu.

KN warehouse

Ako hodnotíte vo svetle prechodu jednotlivých národných ekonomík na najrôznejšie koncepty udržateľnosti perspektívy kombinovanej prepravy tovaru v rámci globálneho trhu?

Zvýšené povedomie o životnom prostredí vedie k tlaku na udržateľnosť aj v oblasti logistiky. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť. Investície s tým spojené sú značné, avšak nevyhnutné pre udržanie zdravého životného prostredia. V Kuehne+Nagel sa na tieto investície pozeráme ako na investovanie do budúcnosti. Kombinovaná preprava tovaru, najčastejšie myslená ako kombinácia námornej prepravy a pozemnej prepravy, kde sa zase bavíme o cca 80% využívaní železničnej prepravy, je z pohľadu iných prepráv najekologickejšia. Najviac tovaru , z pohľadu objemu, sa globálne prepraví práve využívaním kombinovanej prepravy, ktorá prepája pravidelnými servismi jednotlivé kontinenty. Už dnes ponúkame našim klientom prehľad dostupných námorných servisov z pohľadu uhlíkovej stopy. V digitálnej platforme myKN si môžu zvoliť možnosti prepravy s nižšími emisiami CO2 a sledovať tak celkové emisie CO2, ktoré sú vyprodukované pri preprave ich tovaru. 

Zdroj: Logistic News

Baoli sa ďalej rozvíja a predstavuje svoj nový retrak KBR

Nový retrak Baoli KBR 14-20, ktorý navrhol výskumný a vývojový tím KION Group, sa už začína vyrábať v najmodernejšom výrobnom závode skupiny KION v čínskom Xiamene. Nový retrak ponúka veľmi dobrý výkon a variabilné prevedenie výšky zdvihu a nosnosti, zároveň výrazné zlepšenie produktivity a efektivity manipulácie s materiálom, pričom je vhodný pre širokú škálu využitia.