Neviete, ako na daň z motorových vozidiel? Tu je 5 rád

31.01.2024 | FOCUS na Slovensko

Blíži sa termín na podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel. Kto je platcom, koho sa táto povinnosť netýka, kedy a za aké obdobie sa daň platí?

Ak ste ako firma či ako podnikateľ v uplynulom zdaňovacom období využívali na podnikanie vozidlo, nezabudnite na termín 31. januára 2024, dokedy musíte nielen podať daňové priznanie, ale aj zaplatiť daň z motorových vozidiel. Inak vám hrozí pokuta. „Daň sa platí za všetky vozidlá využívané na podnikanie, a to bez ohľadu, či boli využívané na podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí, ak je držiteľom slovenská firma alebo podnikateľ,“ vysvetľuje Veronika Beňová, Chief Accountant Business Lease Slovakia. Spoločnosť je popredným poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby.

Daň platí len držiteľ auta

Daňové priznanie podáva a daň z motorového vozidla platí zo zákona ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. „Dôležitá je preto forma obstarania vozidla,“ upozorňuje Veronika Beňová. Ak majú napríklad firmy alebo podnikatelia vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodávajú a daň neplatia oni, ale lízingová spoločnosť. Tá je totiž ako prenajímateľ aj držiteľom vozidla. Ak ste však požiadali lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostávate a daňová povinnosť je tak na vás. „Platí to tiež v prípade, ak podnikáte s vozidlami, ktoré splácate cez finančný lízing,“ dodáva Veronika Beňová. Síce ste až do splatenia finančného lízingu len nájomca, daň platiť musíte, pretože ste ako držiteľ zapísaný v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce.

Za tieto vozidlá sa platí daň

Ako daňovník platíte daň za všetky vozidlá, ktoré ste využívali za uplynulé daňové obdobie na podnikanie na Slovensku, ale aj v cudzine. „Ak ste počas zdaňovacieho obdobia poslali zamestnanca na služobnú cestu vlastným vozidlom, zaplatíte daň aj za toto vozidlo, a to v prepočte na počet dní, kedy ho využil na podnikateľské aktivity,“ vysvetľuje Veronika Beňová.

Takto sa určuje výška a sadzba dane

Výška a sadzba dane závisí od veku vozidla a druhu paliva, resp. zdroja energie. Vypočítava sa odo dňa prvej registrácie vozidla. Zvýhodnené sú tak nielen novšie, ale aj ekologické vozidlá. „V prípade vozidiel s hybridným pohonom, pohonom na zemný alebo skvapalnený zemný plyn, na vodíkový pohon sa vypočítaná ročná sadzba dane podľa veku vozidla zníži o 50 %,“ vysvetľuje Veronika Beňová. Ekologické a novšie autá majú aj výhodnejšiu sadzbu. Pri vozidlách, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová kvôli aplikovanej zľave. „Dôležité je však spomenúť, že aj napriek tomu je nevyhnutné vozidlá zahrnúť, respektíve vykázať v daňovom priznaní,“ podotýka. Pri financovaní vozidiel na operatívny lízing, kedy sa obmieňajú autá obvykle po troch až štyroch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu. S pribúdajúcim vekom auta sa sadzba zvyšuje. Napríklad stopercentná sadzba dane je pri 9-ročných vozidlách a v prípade 12-ročných a starších vozidlách je sadzba ešte vyššia.

Kedy a ako priznať a zaplatiť daň

Daňovník musí daň priznať a zároveň zaplatiť do 31. januára 2024. Inak mu daňový úrad uloží pokutu podľa zákona o správe daní a poplatkov. Dátum zaplatenia dane sa určuje podľa dátumu odpísania platby na bankovom výpise. „Ak daň podnikateľ nevypočíta správne, ešte vždy má šancu podať dodatočné či opravné daňové priznanie podľa toho, či sa pri výpočte výšky dane pomýlil do lehoty podania, alebo po lehote,“ spresňuje odborníčka. Posledný termín na podanie daňového priznania elektronicky je 31.januára do 23.59 hodiny.

Ako opraviť chyby

Ak ste urobili chybu v daňovom priznaní, následný postup závisí od toho, či ste chybu zistili ešte v lehote, alebo až po nej. „Ak daňovník zistil chybu ešte v lehote, napríklad nesprávne stanovil ročnú sadzbu dane k danému vozidlu, prípadne nesprávne stanovil dobu používania vozidla na podnikanie alebo opomenul nejaké vozidlo v daňovom priznaní, môže podať do 31. januára 2024 opravné daňové priznanie,“ vysvetľuje. Obdobne tak môžete žiadať o vrátenie preplatku alebo o jeho započítanie s inou daňovou povinnosťou, ak ste zaplatili vyššiu daň, než ste mali. Ak zistíte chybu až po lehote, môžete podať dodatočné daňové priznanie. Musíte tak urobiť vždy, ak má byť daň vyššia ako bola vypočítaná v riadnom daňovom priznaní. Zároveň môžete podať dodatočné daňové priznanie, ak má chyba za následok nižšiu daň.

Zdroj: AutoBinck Group

Napriek súčasným výzvam má vodík v mobilite budúcnosť

Súčasný pohľad na nízkoemisnú dopravu a logistiku sa už nemusí spájať výlučne s elektromobilitou. V súčasnosti sa pozornosť venuje aj iným alternatívnym palivám, medzi ktorými je vodík jedným z najsľubnejších. O jeho výhodách a potenciáli širšieho využitia sme sa rozprávali so Zuzanou Janatovou, manažérkou rozvoja podnikania v oblasti vodíka pre mobilitu spoločnosti Air Products.

Rok 2024 je pre Slovensko rokom veľkých výziev

Slovenská republika od svojho vzniku prešla veľmi dynamickým, ale súčasne aj zložitým vývojom reflektujúcim zvraty v medzinárodnom aj vo vnútropolitickom vývoji. Slovensko v roku 2024 je inou a určite lepšou krajinou, akou bolo pri svojom vzniku. Posun vnímame nielen v celkovej ekonomickej situácii, ale aj v sociálnej oblasti či v medzinárodnom postavení našej krajiny.