Za naším úspěchem stojí sto let zkušeností v kombinaci s moderními technologiemi

13.08.2023 | Rozhovor s osobností

Vzhledem ke stále rostoucímu důrazu na trvalou udržitelnost a ochranu životního prostředí na jedné straně, a k chybějícím řidičům, nedostatečné infrastruktuře včetně kapacit parkovišť a přetíženosti silnic a dálnic na straně druhé, získává intermodální přeprava stále více na významu. Společnost LKW WALTER, jeden z předních průkopníků v budování a rozvoji sítě intermodální přepravy v Evropě, proto vidí velký potenciál jejího dalšího rozvoje. Intermodální přeprava bude také jedním z hlavních témat letošního ročníku konference SpeedCHAIN International, kde bude společnost LKW WALTER bronzovým partnerem. U této příležitosti jsme požádali o rozhovor Jozefa Suchala, Senior Sales Managera pro Českou a Slovenskou republiku.

Společnost LKW WALTER byla založena v roce 1924. Příští rok tudíž oslaví 100 let. To je skutečně úctyhodné číslo. Za tu dobu prošla celá společnost mnoha nelehkými odbdobími. Jaký je váš recept na úspěch?
Na začátku byla prvotní vize majitele společnosti LKW WALTER, že se firma bude specializovat na celokamionové nakládky (FTL) plachtovými návěsy po celé Evropě.
Zároveň za každou úspěšnou firmou stojí lidé se znalostmi trhu, kteří dokáží odhadnout jeho další vývoj a včas analyzovat a předvídat změny. Naše analýzy se snažíme aplikovat do praxe a z toho plynoucí rozhodnutí co nejdříve na danou situaci a ve správném momentě implementovat. Flexibilitu pak zaštiťují naši kolegové a kolegyně hovořící více než 40 jazyky, kteří působí na mezinárodním logistickém poli takzvaně pod jednou střechou společně v Rakousku – srdci Evropy. S našimi obchodními partnery, jejich dodavateli a přepravními partnery tak hovoříme v jejich mateřském jazyce.
Významným faktorem je finanční stabilita celé WALTER GROUP – veškeré investice jak v LKW WALTER, tak v dalších našich společnostech jako jsou CONTAINEX, WALTER LAGER BETRIEBE, WALTER BUSINESS PARK, WALTER IMMOBILIEN nebo WALTER LEASING jsou financovány z vlastních zdrojů skupiny. Tím, že firma nemá žádné finanční závazky, tak i v případě nepříznivého tržního vývoje, zůstává ekonomicky stabilní.
Podobně efektivní proces digitalizace je nedílnou součástí našeho úspěchu. LKW WALTER sleduje trendy a investuje do digitalizace logistiky. Dnes již umíme zákazníkům nabídnout řešení jako automatický výpočet předpokládaného příjezdu (ETA), e-CMR nebo možnost sledovat kamion v reálném čase (Real Time Visibility).

Digitalizace a inovace jsou vnímané jako jeden z nejdůležitějších trendů v dopravě a logistice. Dovolím si tvrdit, že v blízké budoucnosti bude digitalizace pro dopravní společnosti přímo existenční otázkou. Vaše společnost se specializuje na intermodální přepravu. Můžete zhodnotit vývoj v oblasti intermodláních přeprav?
V první řadě je třeba zdůraznit, že jsme specialisté na silniční celokamionovou dopravu (FTL). Ročně zorganizujeme více než 1,5 mil. FTL a z toho 1/3 představují intermodální přepravy. S intermodální přepravou, jako alternativou k silniční kamionové dopravě jsme začali jezdit už v polovině 80. let a to na trase Itálie – Skandinávie. V dnešní podobě k tomuto účelu využíváme početnou flotilu zahrnující již 14 500 vlastních plachtových, jeřábem překladatelných XL návěsů, samozřejmě kompletně vybavených GPS. Ke stoletému firemnímu výročí v příštím roce pak cílíme na flotilu čítající celkem 16 000 takových návěsů.
Průběžně rostoucí důraz na trvalou udržitelnost a ochranu životního prostředí pak jen urychlil vývoj úspěšného budování intermodální sítě do dnešní podoby, kdy nabízíme po celé Evropě více než 300 odjezdů na 250 trasách Short Sea Shipping a železničních tras a spojujeme tak všechna důležitá hospodářská centra Evropy. Dnes už v západní Europě existují koridory, například trasy mezi Německem a Itálií, kde se zboží prakticky převáží intermodálně – silniční doprava hraje úplně okrajovou roli.

Jak vnímáte úlohu intermodální přepravy v současném podnikatelském prostředí?
Úloha a potenciál intermodální přepravy se s ohledem na chybějící řidiče, kapacity parkovišť, nedostatečnou infrastrukturu a přetíženost dálnic a silnic stále zvyšuje. Zároveň povědomí o nabízejících se trvale udržitelných možnostech v přepravních řetězcích ve společnosti kontinuálně narůstá. Pro rostoucí důraz na alternativní ekologické druhy přepravy však technologie jako je vodík, elektřina, atd. v reálném světě a zvláště v oblasti mezinárodní nákladní přepravy zatím nejsou prakticky využitelné.
Na druhou stranu, když si představíme plachtový návěs přeložený na železniční soupravu, je při jeho přepravě v průměru potřeba pouhých 17 procent energie v porovnání s klasickou silniční přepravou – při využití dieselového pohonu a úspora CO2 činí až 83 %.
Tlak na producenty ze strany Evropské unie se v oblasti ochrany životního prostředí průběžně zvyšuje. Naše společnost jim tak díky intermodální přepravě nabízí nejefektivnější řešení redukce emisí C02 v přepravě.

Jakým výzvám čelí v současné době společnosti poskytující intermodální přepravu?
S ohledem na nestabilitu dodavatelského a výrobního trhu v posledních letech, ať už způsobenou vlivem pandemie COVID-19, zbrzděním dodavatelských řetězců nebo následkem ekonomických faktorů, bývá náročné zajistit oboustrannou vytíženost vlaků.
Zároveň se speciálně ve východní Evropě setkáváme s tím, že zde převládá určitá opatrnost jít cestou intermodální přepravy. Naproti tomu v západní Evropě je zcela běžné ubírat se tímto směrem a současně jej s cílem redukce uhlíkové stopy intenzivně prosazovat do strategických cílů svých společností.
Naštěstí se přístup i v našem regionu začíná měnit a i našim partnerům se především s ohledem na nedostatek řidičů v posledních letech začíná osvědčovat intermodální přeprava jako snadné východisko pro zajištění stabilních kapacit v dlouhodobém horizontu za nákladově příznivých podmínek.

Jsou podmínky pro rozvoj intermodální přepravy v České republice dostačující? Kde vidíte největší překážky bránící jejímu širšímu využití a jak hodnotíte perspektivy jejího dalšího rozvoje v ČR?
Z hlediska celoevropského kontextu je v České republice vlivem různých faktorů podíl na rozvoji intermodální sítě a terminálů nižší. My v LKW WALTER jako jeden z předních průkopníků v budování a rozvoji sítě intermodální přepravy na našem kontinentě proto vidíme velký potenciál pro jeho další rozvoj.
Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu Evropské komise cílí do roku 2030 na navýšení nákladní dopravy o 50 %. Ovšem v roce 2021 se po železnici přepravila pouhá pětina z toho, kolik se převezlo pomocí silniční nákladní přepravy. Důvodem je v první řadě infrastruktura a administrativní zátěž evropských železničních koridorů. Stávající výzvou jsou proto rozdíly v legislativních předpisech jednotlivých zemí, v parametrech tratí nebo nejednotné nastavení zabezpečovacích zařízení vlakových souprav, což zpětně ovlivňuje jejich efektivitu. Zároveň v posledních letech probíhá na železnici intenzivní výluková činnost, která kapacity do značné míry omezuje. Speciálně v rámci České republiky pak aktuálně čelíme vysokým nárůstům cen elektrické energie, které přímo ovlivňují konkurenceschopnost železnice jako takové.
Naproti tomu vnímáme výše uvedené faktory jako krátkodobé výkyvy. V dlouhodobém horizontu se jedná o nejlépe trvale udržitelný a strategický zdroj nákladní přepravy, umožňující další koncepční rozšiřování jednotlivých nákladních koridorů nejen pro velké producenty, ale i pro menší a středně velké společnosti z dodavatelsko-odběratelského řetězce. Protože využívání kombinace jeřábem překladatelných plachtových návěsů na vlakovou soupravu nevyžaduje ze strany zákazníků další budování speciální infrastruktury (vlečka apod.), je tento typ přepravy nanejvýš flexibilní.

Nedávno byl otevřen nový terminál v Mošnově. Kde vidíte jeho význam pro intermodální přepravu v České republice? Jaké jsou vaše další plány?
Je to terminál, který nám v první řadě dává možnosti rozšiřovat původní trasy a zároveň navyšovat kapacity. Má strategickou polohu pro naše partnery, protože můžeme obsluhovat prakticky celou Moravu, západ Slovenska a jižní Polsko a nakládáme odsud do Itálie, německého Porúří, Belgie či Holandska a zpět. Jeho dalším přínosem je využití našich návěsů ve formě Stand-by trailerů, což umožňuje našim obchodním partnerům optimalizovat jejich nakládkové procesy a šetřit náklady.
Plánů máme samozřejmě hodně, nechceme ale předbíhat, než budeme moci mluvit konkrétně. Cílem je průběžně rozšiřovat frekvenci odjezdů vlaků a obhlížet další cílové trhy.

Velmi si v tomto směru ceníme i návrhů od našich obchodních partnerů. Proto se v brzké době těšíme na účastníky konference SpeedCHAIN, kde je intermodální řešení jedním z hlavních témat. Touto cestou samozřejmě zveme obchodní partnery na setkání dne 13. 9. 2023 v Praze v Břevnovském klášteře.

Jozef Suchal, Senior Sales Managera pro Českou a Slovenskou republiku, LKW WALTER
Jozef Suchal vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě, Obchodní fakultu. Jozef nastoupil do LKW WALTER v roce 2007 a od té doby pomáhá zákazníkům najít optimální logistická řešení. Dnes je zodpovědný za rozvoj trhu v ČR a SR a za nadnárodní klíčové zákazníky napříč odvětvími. LKW WALTER je renomovaná rakouská soukromá společnost, které již od roku 1924 důvěřují mezinárodní skupiny i malé a střední podniky ve všech odvětvích. Hlavním předmětem podnikání je organizace celovozových přeprav po silnici a v kombinované dopravě po celé Evropě. S více než 14 500 jeřábovými návěsy je LKW WALTER předním evropským poskytovatelem evropské kombinované železniční/silniční dopravy a také námořní dopravy na krátké vzdálenosti.

Zdroj: LogisticNEWS, Markéta Vojáčková

Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

Toyota Motor Europe (TME) zakládá lokální podnik Hydrogen Factory Europe. Nový podnik bude koordinovat obchodní využití vodíkových technologií a systémů se zahrnutím všech aktivit od vývoje a výroby přes prodej až po poprodejní činnosti.

John Muldoon: Když se řekne Volvo Trucks…

Společnosti v logistice vnímají globální trendy jako orientaci na udržitelnost, hledání alternativních paliv a energií, kroky k autonomnímu řízení atd. Jejich vrcholoví manažeři však zůstávají velmi opatrní, když hrozí, že by nové technologie mohly narušit jejich dlouhodobou oddanost bezpečnosti jejich zaměstnanců, pohodlí pro řidiče a dalších osob, a samozřejmě když to dramaticky ohrožuje jejich finanční algoritmy.