Bezpečnost silničního provozu: Komise navrhuje aktualizovat požadavky na řidičské průkazy a lepší přeshraniční prosazování pravidel silničního provozu

06.03.2023 | Článek dne

Komise dnes předložila návrhy na modernizaci pravidel pro řidičské průkazy, včetně zavedení digitálního řidičského průkazu platného v celé EU, a nové předpisy usnadňující přeshraniční prosazování pravidel silničního provozu. V loňském roce přišlo na silnicích EU o život více než 20 000 osob. Většinou se jednalo o chodce, cyklisty a uživatele skútrů a motocyklů.

Nová pravidla zlepší bezpečnost všech účastníků silničního provozu a pomohou EU zrealizovat „vizi nula“, tj. do roku 2050 dosáhnout na silnicích EU nulového počtu úmrtí. Nová pravidla počítají s lepší přípravou řidičů na vozidla s nulovými emisemi a na jízdu ve městě, kde se spolu s nimi bude vyskytovat větší počet jízdních kol, dvoukolových vozidel a množství chodců. Umožní také mladým řidičům získat zkušenosti prostřednictvím systému řízení s doprovodem, v rámci kterého se mladí lidé budou moci naučit řídit auto a získat řidičský průkaz od 17 let. Ti, kteří jej získají v 17 letech, budou moci řídit sami po dovršení 18 let a budou moci pracovat jako řidiči z povolání ihned, jakmile to požadavky konkrétního pracovního místa umožní. To pomůže vyřešit stávající nedostatek řidičů.

Modernizovaná pravidla pro řidičské průkazy ve snaze zvýšit bezpečnost silničního provozu a zjednodušit každodenní život

Návrh týkající se řidičských průkazů mění stávající právní předpisy EU a čerpá inspiraci v osvědčených postupech, které již některé členské státy využívají.

Hlavním cílem nových pravidel bude zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Jedná se mimo jiné o tato opatření:

 • Zkušební doba v délce nejméně dvou let po složení zkoušky pro začínající řidiče a pravidlo nulové tolerance pro řízení pod vlivem alkoholu. To je velmi důležité, protože i když mladí řidiči představují pouze 8 % všech řidičů automobilů, dvě z pěti smrtelných nehod způsobí řidiči nebo jezdci mladší 30 let.
 • Mladí lidé mohou složit zkoušku a začít řídit vozidlo a nákladní automobil s doprovodem v 17 letech a získat řidičské zkušenosti.
 • Přizpůsobení výuky řidičů a zkoušek tak, aby byli absolventi lépe připraveni na přítomnost zranitelných účastníků silničního provozu. To pomůže zlepšit bezpečnost chodců, cyklistů, jakož i uživatelů elektrických skútrů a elektrokol v rámci přechodu EU k udržitelnější městské mobilitě.
 • Cílenější posouzení zdravotní způsobilosti s přihlédnutím k pokroku v léčbě nemocí, jako je cukrovka. Řidiči budou rovněž vybízeni k tomu, aby své řidičské schopnosti a znalosti aktualizovali a drželi krok s technologickým vývojem.

Ve snaze zjednodušit uznávání řidičských průkazů mezi členskými státy navrhuje Komise zavést digitální řidičský průkaz, první svého druhu na světě. Náhrada, obnova nebo výměna řidičského průkazu bude mnohem jednodušší, neboť všechny postupy budou probíhat online. Ve stejném duchu bude usnadněna výměna řidičského průkazu pro občany ze zemí mimo EU, které mají srovnatelné normy bezpečnosti silničního provozu, za řidičský průkaz EU.

Aktualizovaná pravidla pro řidičské zkoušky zohlední přechod na vozidla s nulovými emisemi. Posuzovat se budou například znalosti a dovednosti spojené s vyspělými asistenčními systémy řízení a dalšími automatizovanými technologiemi. Začínající řidiči se budou rovněž učit, jaký má jejich styl řízení dopad na emise (například okamžik, kdy přeřazují mezi jednotlivými rychlostními stupni). V neposlední řadě bude u vozidel na alternativní paliva upravena povolená hmotnost vozidla kategorie „B“, neboť vozidla s nulovými emisemi poháněná bateriemi mohou být těžší.

Účinné přeshraniční prosazování pravidel silničního provozu souvisejících s bezpečností 

Stávající pravidla EU týkající se přeshraničního vymáhání právních předpisů pomohla zajistit, aby pachatelé dopravních deliktů, kteří nemají bydliště v daném státě, nezůstali anonymní. Nicméně v roce 2019 zůstalo přibližně 40 % přeshraničních deliktů bez postihu, a to buď proto, že pachatel nebyl identifikován, nebo proto, že pokuta nebyla uhrazena.

Dnes předložený návrh se snaží tuto situaci řešit tím, že donucovacím orgánům umožní přístup do vnitrostátních rejstříků řidičských průkazů. Komise rovněž navrhuje posílit úlohu zavedených národních kontaktních míst, aby mohla lépe spolupracovat s donucovacími orgány zapojenými do vyšetřování deliktů. To vyřeší současné nedostatky ve spolupráci mezi členskými státy při vyšetřování deliktů.

Kromě toho stávající právní předpisy zahrnují některé nejčastějších a nejzávažnější delikty, jako je překročení nejvyšší dovolené rychlosti a řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Komise navrhuje rozšířit oblast působnosti dopravních deliktů tak, aby zahrnovala:

 • nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly,
 • nebezpečné předjíždění,
 • nebezpečné parkování,
 • přejetí jedné nebo více souvislých bílých čar,
 • jízdu v protisměru,
 • nedodržování pravidel pro využívání nouzových koridorů,
 • přetížení vozidla.

Doplněním uvedených deliktů se sníží beztrestnost a zlepší schopnost členských států pokutovat pachatele z jiných členských států. Rovněž se zajistí rovné zacházení jak v případě pachatelů, kteří jsou rezidenty, tak v případě cizinců.  

Aktualizované právní předpisy zajistí dodržování práv osob obviněných z dopravních deliktů. Nerezidentům bude zaručeno právo na účinné opravné prostředky a spravedlivý proces, na presumpci neviny a na obhajobu, a to prostřednictvím ustanovení zajišťujících jednotný obsah a doručování oznámení o pokutě. Příjemci takových oznámení si budou moci ověřit jejich pravost a poskytnutí informací předpokládanému pachateli bude standardním požadavkem.

Snadný přístup k informacím o pravidlech bezpečnosti silničního provozu platných v jednotlivých členských státech umožní občanům specializovaný informační portál, kde následně bude možné veškeré případné pokuty uhradit přímo.

Zákaz řízení s účinkem v celé EU: ukončení beztrestnosti závažných dopravních deliktů

Aby se zabránilo beztrestnosti pachatelů dopravních deliktů, bude zaveden nový systém, který v případě, že některý členský stát rozhodne uložit řidiči zákaz řízení z důvodu deliktu spáchaného na jeho území, umožní zákaz řízení v celé EU.

Pro bezpečnost silničního provozu je důležité, aby k odpovědnosti byli pohnáni pachatelé dopravních deliktů ve všech členských státech. Podle stávajících pravidel však platí, že pokud má závažný delikt za následek zákaz řízení, nelze jej vymáhat v celé EU, pokud se řidič dopustil deliktu v jiném členském státě, než je stát, který vydal řidičský průkaz.

Dnešní návrh se týká závažných dopravních deliktů, jako je překročení nejvyšší dovolené rychlosti, řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog a způsobení smrti nebo vážného zranění v důsledku dopravního deliktu.

Zdroj: Evropská komise

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

Středoevropská realitní transakce roku: česká SCF kupuje za více než 7 miliard korun portfolio nákupních center v Polsku

Česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) koupila tento týden portfolio šesti polských obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota transakce je přes 7 miliard Kč. Jedná se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. SCF tímto krokem vstupuje do třetí země a posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a provozuje obchodní centra v České republice a na Slovensku.