Jednotný evropský trh slaví 30 let

10.01.2023 | Článek dne

Letos EU slaví 30. výročí vzniku jednotného trhu – jednoho z hlavních úspěchů evropské integrace a jedné z jejích klíčových hybných sil.

Letos EU slaví 30. výročí vzniku jednotného trhu – jednoho z hlavních úspěchů evropské integrace a jedné z jejích klíčových hybných sil. Jednotný evropský trh vznikl 1. ledna 1993. Umožňuje volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu po celé EU, čímž usnadňuje lidem život a otevírá nové příležitosti pro podniky.

V průběhu 30 let vedl jednotný trh k nebývalé tržní integraci ekonomik členských států. Je hybnou silou růstu a konkurenceschopnosti a podporuje globální hospodářskou a politickou sílu Evropy. Sehrál rovněž klíčovou úlohu při urychlování ekonomického rozvoje nových členských států, které vstoupily do EU, a při odstraňování překážek vstupu na trh a podpoře růstu.

V poslední době má jednotný trh pro Evropu zásadní význam v tom, že jí pomáhá zvládat pandemii COVID-19 a energetickou krizi způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu. Zachování a posílení integrity jednotného trhu bude i nadále nepostradatelné pro to, aby Evropa mohla koordinovaně reagovat na nové výzvy a pokračovat v podpoře konkurenceschopnosti evropských ekonomik.

Díky jednotnému trhu se Evropské unii podařilo zlepšit život všech Evropanů, například tímto:

  • Urychlení přechodu na ekologičtější a digitálnější ekonomiku: Zelená dohoda pro Evropu je strategií růstu EU. Na základě návrhů Fit for 55 a Digitální dekáda zavádí EU regulační rámec na podporu ekologické a digitální transformace Evropy. Při této transformaci je pro průmysl EU vodítkem unijní průmyslová strategie. Jednotný trh rovněž pomáhá zajistit nepřetržitou dostupnost základních vstupů pro naše podniky, včetně kritických surovin a pokročilých technologií, jako jsou polovodiče.
  • Zaručení vysoké úrovně bezpečnosti a předních celosvětových technologických standardů: Díky právním předpisům EU mohou spotřebitelé důvěřovat tomu, že všechny výrobky na jednotném trhu jsou bezpečné a jsou založeny na přísných standardech ochrany životního prostředí, pracovní síly, osobních údajů a lidských práv. Tato pravidla a standardy jsou často přejímány po celém světě, což dává evropským podnikům konkurenční výhodu, posiluje postavení Evropy v celosvětovém měřítku a zároveň motivuje k dosažení těch nejvyšších standardů. EU je v současnosti celosvětovým určovatelem standardů.
  • Nebývale rychlá a rozhodná reakce na nedávné krize: Pro řešení posledních krizí, jako je pandemie COVID-19 a současná energetická krize, je potřeba společný a koordinovaný evropský přístup. Během pandemie COVID-19 umožnilo zachování otevřenosti vnitřních hranic a zajištění hladkého fungování jednotného trhu, aby se vakcíny, zdravotnické vybavení a další nezbytné materiály dostaly k potřebným osobám. Současná reakce Evropy na energetickou krizi vychází z plánu REPowerEU, který se opírá o sílu jednotného trhu. EU tak může společně pořizovat diverzifikovanější zdroje energie a výrazně urychlit vývoj a zavádění čisté a obnovitelné energie. Díky tomu se již podařilo snížit závislost EU na ruských fosilních palivech.

Aby se zajistilo, že jednotný trh zůstane společným výdobytkem, který je přínosem pro všechny občany v EU, pracuje Evropská komise neustále na jeho rozvoji v nových oblastech a zajišťuje, aby pravidla, která jsou již zavedena, fungovala v praxi. Za tímto účelem Komise úzce spolupracuje s veřejnými orgány členských států, které sdílejí odpovědnost za účinné prosazování pravidel jednotného trhu.

V prosinci 2022 předložila Komise během zahájení série akcí u příležitosti 30. výročí vzniku jednotného trhu analytický dokument o stavu jednotného trhu 30 let po jeho vytvoření a jeho úloze jakožto hybné síly odolnosti EU. V průběhu roku 2023 se uskuteční mnoho debat, výstav a kampaní, na jejichž organizaci se budou podílet zainteresované strany v celé EU. Jejich cílem bude propagovat úspěchy jednotného trhu a zapojit občany do diskuse o jeho budoucnosti. V této souvislosti Komise vydá sdělení, v němž představí významné úspěchy a přínosy jednotného trhu, ale také upozorní na nedostatky v jeho realizaci a stanoví budoucí priority pro to, aby jednotný trh hrál i nadále klíčovou úlohu.

Souvislosti

Jednotný trh byl vytvořen 1. ledna 1993. Vznikl v návaznosti na podpis Maastrichtské smlouvy, který se uskutečnil 7. února 1992. Jednotný trh původně tvořilo 12 zemí EU: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království a Španělsko. Dnes je součástí jednotného trhu 27 členských států a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko a částečný přístup k němu má i Švýcarsko.

Zdroje: Evropská komise

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.