Společnost STILL získala hned dvě ocenění za svou aktivitu v profesní orientaci žákyň a žáků

17.03.2023 | Článek dne

Podpora mladých lidí a jejich včasný vstup na trh práce jsou pro dodavatele intralogistických řešení z Hamburku, společnost STILL, velmi důležité. Za kontinuální aktivitu v profesní orientaci žákyň a žáků nyní tradiční společnost získala dvě ocenění: pečeť pro firmy „Vynikající aktivita v profesní orientaci“ od organizace SchuleWirtschaft Hamburg a od celostátní organizace SchuleWirtschaft speciální cenu „MINT-projekty pro dívky a mladé ženy“.

Již mnoho let se společnost STILL intenzivně věnuje rozvoji profesní orientace mladých lidí. Zvláštní pozornost věnuje takzvaným „MINT“ oborům – tedy oborům z oblasti matematiky, informatiky, přírodních věd a techniky – a snadnému přístupu k těmto zajímavým oborům. Například v Hamburku spolupracuje společnost STILL se zhruba 30 školami, je aktivním partnerem řady veletrhů týkajících se vzdělávání, nabízí školám program pro volbu profese a interní možnosti dalšího vzdělávání. Navíc asi 120 žákyň a žáků prochází ročně různorodou praxí ve výrobním závodě společnosti STILL v Hamburku. Ve spolupráci s organizací „nordbord – klub MINT pro mládež“ pořádá STILL již mnoho let pravidelné tematické projektové dny. Vedle prezentování různých profesí „MINT“ se zaměřuje na první praktické zkušenosti, navazování osobních kontaktů a motivování mladých lidí, aby věřili svým schopnostem. 

Za tyto aktivity, které dalece přesahují běžný nábor, a za aktivní spolupráci se školami a dalšími institucemi v praxi, získala společnost STILL od organizace SchuleWirtschaft Hamburg plaketu pro firmy „Vynikající aktivita v profesní orientaci“ – jedná se o ocenění, které lze získat výhradně po nominaci od spolupracující školy a následném podrobném posouzení odbornou porotou.

Partnerská podpora nastupující generace

„Při kontaktu s mladými lidmi je pro nás důležitá autentičnost, nadšení a partnerské jednání. Proto se akcí neúčastní pouze naši vedoucí nebo mistři, ale i naše praktikantky a naši praktikanti, učni a duální studenti informují z vlastní perspektivy o svých zkušenostech a prvních úspěšných projektech. Jsou nejvěrohodnějšími vyslanci, jaké jsme si mohli přát.“

Jan Wehlen, vedoucí vzdělávání ve společnosti STILL

Například minulý rok uskutečnili učni akci na podporu profesní orientace ve své bývalé škole, na které prezentovali mimo jiné vlastní projektové práce – žákyně a žáky to velmi zaujalo a učňům to poskytlo další motivační podněty. Ve společnosti STILL se vzdělává průměrně 60 mladých dospělých v ročníku v šesti učebních oborech a třech duálních studijních obrech, 36 absolventek a absolventů závěrečného ročníku 2022 získalo ve společnosti STILL pracovní pozici.

Foto: STILL

Ocenění pro všechny zaměstnance

Podpora mladé generace funguje zejména tehdy, když se jí účastní všichni. Proto patří aktuální ocenění celé společnosti a především zaměstnancům, zdůraznil Jan Wehlen. 

„Bez našich nadšených mladých zaměstnanců, jejich nasazení a jejich aktivity bychom nezasáhli tolik mladých lidí a neprobudili v nich zájem o učební obory v našem oboru.“

Jan Wehlen, vedoucí vzdělávání ve společnosti STILL

A k tomuto nadšení přispěli i ostatní zaměstnanci tím, že praktikantky a praktikanty, učně a studenty provázeli a podporovali s velkým nasazením, trpělivostí a zdroji. „Bez ohledu na to, z jakého oddělení člověk je – ve společnosti STILL je prostě vidět, že je podpora mladých pracovníků skutečnou přirozeností,“ říká také Paula Hartmann, která ve společnosti STILL absolvovala duální studium podnikové ekonomiky. „STILL nabízí v závislosti na odborném zaměření a zájmu rozmanitou škálu oddělení. Již jsem se mohla seznámit s velkým množstvím oborů – jako je výroba, produktový management až po key-account management – a všude mě fundovaně pomohli zapracovat se a rychle mě zapojili do praktických činností. Navíc bylo v nabídce mnoho příležitostí dalšího vzdělávání a webových akcí pro Young Professionals.“

Zvláštní cena „MINT-projekty pro dívky a mladé ženy“

Společnost STILL byla za aktivitu v profesní orientaci oceněna i na celostátní úrovni. Zvláštní cenou „MINT-projekty pro dívky a mladé ženy“ oceňuje celostátní grémium organizace SchuleWirtschaft speciálně takové projekty, kterými STILL cíleně motivuje a podporuje žákyně a absolventky, aby se věnovaly oborům „MINT“, věřily si v technických oborech a objevovaly své silné stránky a talent v technických a přírodovědných oblastech. Také zde společnost STILL úzce spolupracuje s organizací „nordbord“ a organizuje ve školách například „Semináře silných stránek“ pro dívky. Dívky na nich mohou zažít první pozitivní kontakt s obory „MINT“, sdílet své zkušenosti a získat přímou zpětnou vazbu o svých silných stránkách a talentech od zástupců společnosti. Celostátní odborná porota organizace SchuleWirtschaft ocenila tento projekt zejména vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků v průmyslu a k nadále přetrvávajícímu nízkému podílu žen v technických oborech jako cennou a perspektivní iniciativu pro celou ekonomiku.

Zdroj: STILL

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.