Jaké efektivní způsoby hospodaření s dešťovou vodou lze aplikovat na průmyslové areály? Developerská společnost Panattoni se zeptala expertů z VÚMOP

07.03.2024 | Logistický HYDEPARK

Developerská společnost Panattoni spolupracuje s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) dlouhodobě. Aktuální studie provedená v Panattoni Parku Prague Airport II potvrzuje, že průmyslová výstavba zde nezhoršila odtokové poměry oproti původnímu zemědělskému hospodaření. Výsledky spolu s doporučeními poslouží k dalšímu zlepšení opatření pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou v dalších průmyslových parcích po celé České republice.

Nejnovější studii vypracoval VÚMOP v Pavlově u Unhoště a zabývá se odtokem vody ve vazbě na stávající objekty. Komplexní opatření v Panattoni Parku Prague Airport II zabránila negativnímu dopadu na bilanci vody v povodí, protože díky nim nedochází ke zrychlenému odtoku velkého objemu vody z plochy řešeného povodí.

„Dopad na životní prostředí a efektivní nakládání s vodou jsou pro nás prioritní. Nezabýváme se proto jen spotřebou vody uvnitř budov. Odpovědně přistupujeme i k dešťové vodě, která na plochy našich parků dopadne. Retenční nádrže pomáhají udržet vodu v místě spadu, ta se poté opět vsakuje lokálně či pomaleji odtéká, takže se přibližujeme stavu, kdy na pozemku byla zemědělská půda a nenarušuje se tak malý vodní cyklus. Velmi si vážím spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, protože chceme využívat jejich zkušenosti pro návrhy konkrétních řešení a lepší práci s vyhodnocováním rizik. V Pavlově, kde se nachází Panattoni Park Prague Airport II, jsme si prostřednictvím studie chtěli ověřit, jak námi aplikované řešení splňuje svou funkci a co můžeme do budoucna dále zlepšit. Při hospodaření se srážkovými vodami je potřebné zohledňovat širší okolí,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

V rámci studie byly vyhodnoceny normové parametry s reálně dosahovanými parametry v průběhu posledních pěti let. VÚMOP zjistil, že lokalita Pavlova je nyní v efektivitě hospodaření s dešťovou vodou pro průměrné srážkové epizody horší jen o zanedbatelné 1,1 %, než byl původní stav při standardním zemědělském hospodaření. Důležité je zmínit, že v posuzované ploše se také nenacházely stavby zemědělského odvodnění (meliorace). Drenážní trubky se jinak nacházejí na značném podílu zemědělské půdy v Česku. Pokud by jejich přítomnost nebyla zohledněna a vhodně řešena, efektivita hospodaření s vodou původního zemědělského využití by se ještě zhoršila. Ze studie také vyplynula opatření pro efektivní hospodaření se srážkovou, která po implementaci v rámci realizace Panattoni projektů mohou vést k dosažení ještě efektivnějších výsledků než původní způsob intenzivního zemědělského hospodaření.

„Hospodaření s vodou je pro českou krajinu velmi důležité. Jsme rádi, že přibývá společností jako Panattoni, které berou tuto skutečnost velmi vážně. Jak ukázala právě lokalita Pavlova, i průmyslové areály mohou být postaveny v tomto ohledu zodpovědně ve vazbě na přírodní podmínky. S ohledem na dopady klimatických změn je nicméně nezbytné, vedle aktuálně uplatňovaných postupů, věnovat pozornost řešením extrémních epizod, transformaci a bezpečnému managementu souvisejících odtoků i doplňování hlubších zvodní prostřednictvím adekvátních přístupů,“ říká Petr Fučík z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Panattoni Park Prague Airport II je v současné době tvořen šesti budovami, jejichž celková rozloha přesahuje 120 000 metrů čtverečních.

Zdroj: Panattoni

Češi propadli krabičkovým dietám. Každý měsíc objednají přes 70 tisíc celodenních menu

Podle analýzy logistického a technologického start-upu Bevy.city si zákazníci v České republice každý měsíc objednají přes 70 tisíc celodenních diet v krabičce. Díky vstupu nových hráčů na trh se přitom dá očekávat, že počet zákazníků bude dále narůstat. Typický zákazník krabičkové diety přitom neexistuje, spektrum lidí je velmi široké – většinou je ale spojuje návštěva fitness center a sportovišť.

Virtuální realita pro řidiče kamiónů? Nákladní automobily nově musí mít senzory pro mrtvé úhly, používají se ale i speciální simulátory

Technologický pokrok se nevyhýbá ani silniční přepravě. Od letošního července Evropská unie vyžaduje, aby byly kamióny a autobusy vybaveny speciálními senzory, které řidiče upozorňují na objekty, které nejsou z kabiny vidět. Řidičům nákladních vozidel při práci asistuje řada dalších technologií, v logistické společnosti Raben například zavádí zácvik řidičů pomocí simulátorů s virtuální realitou.

Martin Marek: Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování? Nakupování potravin z domova pomáhá snížit uhlíkovou stopu

Den Země, který se každoročně koná 22. dubna, je jednou z nejdéle existujících globálních ekologických inciativ, která usiluje o pozitivní změnu v ochraně životního prostředí. K příležitosti již 44. výročí od jeho začátku v roce 1970 se v tomto článku zaměřím na udržitelnost rozvozu potravin a budoucnost městské logistiky.