Štěstí přeje připraveným

12.04.2023 | Logistický HYDEPARK

Jen málokdo se již přímo či nepřímo nesetkal s pojmem ESG. Jde o tři písmena, jež se stala synonymem hned pro několik vzájemně propojených standardů.

Cílem současné společnosti je požadavky těchto standardů reálně naplnit, resp. v mezičase se k jejich naplnění alespoň co nejvíc přiblížit. Nutnost zavedení zásadních změn do strategie fungování podniků i celé společnosti je trendem, který se na nás valí  ze všech stran. Možná se ptáte, co to znamená či bude znamenat pro vaši obchodní společnost, vaše podnikání, co vlastně budete muset prokazovat v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy podniku ve směru ke svým spolupracujícím partnerům a odběratelům, abyste deklarovali udržitelnost vašeho podnikání, dodržování principů DNSH.

Finanční instituce už dnes sehrávají úlohu poradců, kteří svým klientům pomáhají s orientací v problematice sledování, resp. aktivního ovlivňování dopadu jejich podnikání, a to zdaleka nejen na životní prostředí. ČSOB Leasing, velká česká leasingová společnost, jako člen bankovní skupiny ČSOB, je přirozeně součástí celého procesu. 

„Je to logické, jsme na začátku investičního řetězce, můžeme pomoci zvýhodnit ty tzv. „čisté“ investice, pokud nejsou jejich výhody očividné na první pohled, což mnohdy jsou, a naopak nepodporovat  tok peněz do tzv. „špinavých investic“.“

Jan Kulhánek, ředitel týmu Řízení a rozvoj komodity strojů, zařízení a těžké dopravní techniky ČSOB Leasing

ESG a nefinanční reporting

Z pohledu leasingové společnosti platí, že než považovat ESG reporting za hrozbu a podnikání ohrožující regulační požadavek, je lepší v době, kdy je v prostředí malých a středně velkých podniků tato záležitost vnímána jako tzv. „nice to have“, v klidu a s rozmyslem připravovat cestu pro postupnou změnu. Nyní mají podnikatelé příležitost vybudovat si reputaci „green friendly“ značky a zaměřit se na to, co od nich bude v brzké budoucnosti okolní svět vyžadovat. Je nepochybné, že dříve nebo později se tato záležitost bude týkat podnikatelských subjektů všech velikostí. V kontextu doposud realizovaných opatření a aktuální diskuze se sice dá očekávat, že dojde k jistým korekcím metodologie a závazných termínů, nicméně téma nadále zůstane ve hře a je zřejmé, že na celou věc je třeba se zodpovědně připravit. I zde platí pověstné, „kdo dřív přijde, ten dřív…“. Panika zatím není na místě, je stále časový prostor „vidět před sebou místo jednotlivých stromů celý les“ a s chladnou hlavou promyslet, co, kde a jak. 

Podstatou vykazování ESG je zveřejňovat vybrané informace o operacích a rizicích organizace ve třech základních oblastech: správa životního prostředí, společenská odpovědnost a správa společnosti. Klienti skupiny ČSOB mají již dnes možnost čerpat odborné služby expertního týmu se zkušenostmi v oblasti optimalizace procesů a řízení, ESG přístupu a metodiky vyhodnocování projektů „zeleného“ nebo „udržitelného“ rozvoje v rámci EU Taxonomie a nefinančního reportingu. Ten bude v blízké budoucnosti součástí tzv. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 

Jan Kulhánek

„Naše skupinové poradenské služby jsou zaměřeny na vyhodnocení stávající situace, vyčíslení emisí skleníkových plynů a uhlíkové stopy  našich klientů, cestu dekarbonizace a navazující ESG přístup. Dále pak na stanovení míry plnění podmínek udržitelnosti, které budou na  naše klienty dopadat na základě plánované regulace CSRD (pozn. podmínky regulace a návazných reportovacích standardů budou upřesněny v roce 2023) a návrh pravidel udržitelného (nefinančního) reportingu, prostřednictvím kterého bude plnění podmínek realizováno.“

Jan Kulhánek, ředitel týmu Řízení a rozvoj komodity strojů, zařízení a těžké dopravní techniky ČSOB Leasing

V případě dopravních a logistických firem je samozřejmě třeba zohlednit specifika oboru, konkrétní podmínky toho kterého dopravce, vzít v úvahu, a s využitím znalosti ESG mantinelů případně zkorigovat, strategické směřování společnosti. „Zní to složitě? Pak vězte, že je tím myšleno to, že vám pomůžeme připravit se na výše uvedené postupně a promyšleně tak, aby dopady změn na vaši společnost byly co nejmenší. Tento přístup lze demonstrovat jako „klidnou sílu“ – používám zdravý rozum, uvědomuji si souvislosti, kontext a pak s rozvahou konám,“ vysvětluje Pavlína Šiknerová, manažerka a expert Centra dotačního poradenství (CDP)  ČSOB Leasing.

Cestou nemusí být pouze komplexní audit monitorující společnost jako celek a postupná realizace navrhovaných opatření, i když tento směr se zdá být z dlouhodobější perspektivy nejefektivnější. Pokud se to v dané situaci ukáže jako vhodnější, mnohdy zatím postačí zrealizovat i audit dílčí. S minimálními vícenáklady tak můžete uvést do praxe opatření, která jsou zcela konkrétní, hmatatelná, na první pohled viditelná, měřitelná a prezentovatelná. Ptáte se jaká? Příkladem může být třeba optimalizace uhlíkové stopy firemního fleetu.

Něco končí a něco začíná

V oblasti mobility vystupujeme z historické éry, které vládl koncept širokého využití spalovacích motorů. Vývoj automotive byl v rámci této etapy dobře predikovatelný, přirozený a vesměs se týkal rozvoje bezpečnostních systémů a pomocníků pro řidiče i posádku, kdy samotné motory procházely postupnou evolucí nijak neměnící zásadní zvyklosti. V současnosti je tomu ale jinak, situace v ekonomice spolu s pokračujícími problémy v dodavatelských řetězcích představuje pro vlastníky flotil velkou nejistotu ohledně samotných nákladů spojených s pořízením a následným provozem vozidel. Zejména pak avizovaný nástup elektromobility nepředstavuje pouhou změnu způsobu doplňování paliva, ale přináší celou řadu dalších otazníků do samotné oblasti vlastnictví vozidel a způsobu jejich každodenního užívání. O jaké změny konkrétně půjde? 

„V oblasti konvenčních vozidel sice vnímáme křivky střednědobých zůstatkových hodnot jako dobře predikovatelné, náklady na pořízení i údržbu však v současnosti zásadně rostou a jedná se spíše o trend než jen aktuální výkyv. Elektromobilita pak přináší našim klientům otazníků celou řadu. Technologický vývoj samotných vozidel, spojený s novinkami v oblasti celkových dojezdů, rychlostí dobíjení, zbrusu nových bezpečnostních systémů a autonomie, přináší rostoucí složitost predikce budoucích tržních hodnot ojetin.“

Lukáš Englický, ředitel Full Service Leasingu a Autocentra společnosti ČSOB Leasing

Mimo standardní předpoklady pro odhad budoucí hodnoty ojetiny, tedy stáří vozidla a počet jeho najetých kilometrů, přichází navíc s elektromobilitou i potenciální budoucí technologická zastaralost modelu vozidla jako takového. 

ČSOB Leasing jako moderní leasingová společnost vnímá důležitost své role ve vztahu k vlastním klientům a nabízeným řešením nejen jako společnosti financující konkrétní techniku a technologie, ale právě jako partnera, který je schopen klientovi nabídnout komplexní řešení mobility a doporučení pro její realizaci. Jako stěžejní způsob financování pro firemní flotily ČSOB Leasing vnímá dlouhodobě produkt operativního leasingu, ve kterém má společnost již více než 20leté zkušenosti, s tím, že podstatná část jeho výhod narůstá právě v rámci současných trendů. 

Lukáš Englický

„Financování firemní vozové flotily formou nájmu v první řadě odpovídá snižující se poptávce po samotném vlastnictví vozidel. Operativní leasing ve formě tzv. Full Service Leasingu pak zaručí klientovi potřebnou flexibilitu doplněnou naší garancí fixních nákladů na celou dobu nájmu nejen v oblasti samotného financování, ale i servisu, pneuservisu a dalších služeb, které doplňují celkový balíček mobility. Tato garance se týká i samotné zůstatkové hodnoty, ať se tedy bude sekundární trh ubírat jakýmkoliv směrem, neohrozí to finance našich klientů, kteří po konci nájmu jednoduše přesednou do nových vozidel s nově nastavenou fixní výší splácení na další období. Full Service Leasing tak bude s velkou pravděpodobností stále více žádaný a zajistí vlastníkům flotil projít současnou érou transformace flotil s plynulým cashflow a bez starostí, včetně přechodu na částečně, či plně elektrifikovaná řešení.“

Lukáš Englický, ředitel Full Service Leasingu a Autocentra ve společnosti ČSOB Leasing

V oblasti elektromobility ČSOB Leasing současně pracuje na rozšíření své nabídky pro operativní leasing a celkový balíček služeb vnímá podle slov Lukáše Englického právě pro elektromobilitu jako stěžejní.

„Rádi bychom, aby obsahem našeho operativního leasingu v blízké budoucnosti bylo i poradenství a široká paleta produktů pro oblast domácího, firemního i nahodilého dobíjení. I proto spolupracujeme na tvorbě celého spektra nových služeb s tržními leadery v oblasti distribuce elektřiny a dobíjecích technologií. Zajímáme se i o oblast interního (pozn. vnitrofiremního) sdílení vozidel a digitalizace správy sdílené flotily, kdy by tato oblast měla v budoucnu doplnit portfolio naší nabídky služeb právě v produktu Operativního leasingu pro sdílená vozidla ve fleetech našich klientů.“

Lukáš Englický, ředitel Full Service Leasingu a Autocentra ve společnosti ČSOB Leasing

I když se operativní leasing jeví v případě elektromobility jako ideální řešení, protože ze své podstaty eliminuje morální zastarání vozidla a maximalizuje uživatelský komfort klienta, může být vhodnou alternativní možností i pořízení elektromobilu. Dobrou zprávou pro ty podnikatele, kteří vozidlo či flotilu raději vlastní, než si půjčují, je to, že je takřka na spadnutí veřejná podpora na pořízení vozidel s alternativním pohonem, včetně dobíjecích bodů. Původně zamýšlená dotace byla zhruba před rokem kvůli rozhodnutí Evropské komise pozastavena. Plánovaná podpora bude mít sice jinou formu, přichází prostřednictvím finančního nástroje, ale v důsledku by pro podnikatele měla generovat stejný nebo podobný efekt, a to podporu do oblasti pořizovací ceny investice. Stanovení finančního příspěvku bude vycházet z rozdílu mezi pořizovací cenou konvenčního vozidla a jeho „čisté“ alternativy. Významným benefitem ze strany CDP ČSOB Leasing by měla být pomoc při administraci potřebných podkladů. Jak potvrzuje i Pavlína Šiknerová, manažerka a expert Centra dotačního poradenství (CDP) ČSOB Leasing, naše leasingová společnost je připravena zájemcům žádost včetně příloh kompletně připravit a podat.

Už nyní je jasné, že možnost čerpání (nejen) této podpory bude ovlivněna skutečností, zda se jedná o žadatele, jehož hodnoty jsou v souladu s principy ESG. A tím se vracíme k úvodní větě tohoto článku: Symbolický kruh se uzavírá …

Zdroj: Logistic News

Baltic Hub: Silná první polovina roku

První polovina letošního roku byla v Baltic Hub ve znamení významných milníků. Kromě obecné prognózy objemu, která ukazuje rostoucí trend – terminál zaznamenal 10% nárůst odbavených objemů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, Baltic Hub oslavil důležitý milník ve výstavbě nového terminálu T3 a zprovoznění čtvrtého RMG jeřábu na železniční vlečce.