Vlivem změn probíhajících v oboru logistiky se mění požadavky na vzdělávání logistických odborníků

05.06.2024 | Logistický HYDEPARK

Současná logistika prochází v důsledku narušení dodavatelských řetězců významnými proměnami. Zároveň dochází ke stále širšímu využívání moderních technologií v reálném provozu. Tlak na udržitelnost a s tím související reporting staví management firem před nové výzvy a povinnosti. S ohledem na tyto změny budou firmy u svých manažerů vyžadovat rychlou přizpůsobivost, dobrou orientaci a hledání záložních řešení. Jak se tyto požadavky odráží v přípravě budoucích logistických odborníků? Jaké aktivity školy aktuálně vyvíjí, aby nabídly mladým lidem kvalitní odborné vzdělání, které je co nejlépe připraví do praxe? A jaký je zájem mezi studenty o obor logistiky? O odpovědi na tyto otázky jsme požádali zástupce Vysoké školy logistiky a Katedry logistiky Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jaké aktivity vaše škola aktuálně vyvíjí, aby nabízela kvalitní odborné vzdělání, možnost zapojení do relevantního výzkumu, či přímé napojení na praxi tak, aby motivovala mladé lidi ke studiu logistiky? Jak mohou zájem o logistiku u mladých lidí podpořit samotné firmy?

„Naším cílem je inovovat učební plány tak, aby byly v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti logistiky. Úzce se věnujeme digitalizaci, automatizaci a robotizaci logistických procesů. Do výuky v předmětech informačních a komunikačních technologií zařazujeme poznatky z umělé inteligence (AI), kybernetické bezpečnosti i všech oblastí v rámci Průmyslu 4.0. Studentky a studenti prezenční formy studia mají součástí výuky odbornou praxi jak v bakalářské, tak i navazující magisterské formě studia. Takto dáváme studentům příležitost, aby znalosti, které u nás získávají, povýšili na dovednosti. Vysoká škola má uzavřené dvoustranné dohody pro výkon praxe s podnikatelskými subjekty v logistice a dopravě, ale i institucemi státní správy a samosprávy. Samotné firmy mohou zájem u potenciálních studentů podpořit formou exkurzí, vyzvaných přednášek a prázdninových brigád. V posledním období se nám daří zapojovat studenty do výzkumných úkolů, které jsou zaměřeny na optimalizaci odpadové logistiky. Našim cílem je, aby naši absolventi měli co nejširší portfolio logistických kompetencí,“ uvádí prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA.

„V našem případě se jedná o katedru, resp. Katedru logistiky Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve výuce na bakalářském i na magisterském stupni studia máme pro všechny studenty naší fakulty po jednom povinném kurzu. Ty alespoň ve stručnosti prezentují základní logistickou problematiku. Dále je možno se věnovat dílčím problémovým okruhům z různých oblastí logistiky a dopravy, kterým se věnují volitelné kurzy, jejichž různé varianty a zaměření jsou na obou stupních studia.

Samotné logistice se mohou zájemci z řad studentů magisterského studia hlouběji věnovat především v rámci tzv. vedlejší specializace (VS) „Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství“. Tu za uplynulá léta absolvovalo již mnoho set studentů inženýrského stupně studia. Zájem o studium této VS mají především studenti z Fakulty podnikohospodářské, ale studují zde posluchači ze všech fakult VŠE v Praze.

Významným faktem dnes je, že naše katedra již po třetí tříleté období splňuje požadované mezinárodní odborné podmínky pro prestižní mezinárodní odbornou akreditací cELog, kterou uděluje Evropská logistická asociace (ELA). Absolventi naší VS, jejímž garantem je naše katedra, kteří studovali s velmi dobrým průměrem, proto mohou – a to bez nutnosti absolvování dalších kurzů či zkoušek – získat mezinárodně uznávaný certifikát ECBLc. Tento mezinárodní certifikát vydává přímo ELA v Bruselu, a to prostřednictvím České logistické asociace z.s., Praha.

Naše katedra již tradičně, dlouhodobě a velmi úzce spolupracuje s mezinárodními i českými firmami zabývajícími se logistickou problematikou. Jedná se o logistické firmy, zasílatele, dopravce i jejich zákazníky (přepravce). Naše katedra spolupracuje i s MD ČR nebo se zájmovými svazy jako např. ČESMAD Bohemia, byla jedním ze zakládajících členů SSL ČR, ale i České logistické asociace atd.

Samo sebou nejen my plně chápeme, že problematika logistiky je velmi praktickou záležitostí, proto i její vysokoškolskou formu provází snaha o co možná nejužší sepjetí s praxí. K tomu nám velmi pomáhají především naši firemní smluvní partneři. Našim strategickým firemním smluvním partnerem je firma PPL, hlavním partnerem pak firma HOPI. Mezi naše další smluvní firemní partnery patří společnosti CHEP, ICZ, Kaufland, MSC, Geis, DB Schenker, DB Cargo Czechia, PaG a Nestlé.

Samozřejmou součástí firemní spolupráce je zejména pořádání, mezi studenty vesměs velmi oblíbených, odborných exkurzí spojených zde s odbornými přednáškami (není ničím zvláštním, že naši studenti se tímto způsobem během semestru seznámí třeba s šesti konkrétními firmami), efektivní ale jsou i přednášky a semináře externistů z firem (naposledy se jednalo o komplex seminářů určených pro bakaláře naší fakulty studující povinný kurz Základy logistiky, kam se zapojili zástupci firmy PPL. Tento druh interaktivní spolupráce byl velmi chválen jak studenty, tak zástupci firmy PPL).

Významná je i spolupráce na zpracovávání bakalářských a diplomových prací na různá firemní témata, která jsou samo sebou zadávána tak, aby tyto práce firmám pomáhaly, a ne aby dělaly „výzkum pro výzkum“ a končily někde „v šuplíku“.

Požadavek sepjetí výuky s praxí je ale aplikován např. i při tvorbě studijních materiálů, jejichž několikátá knižní vydání jsou již tradičně určena nejen pro studenty, ale i pro naše kolegy z logistických, přepravních, dopravních a zasílatelských firem.

Při Katedře logistiky existuje i Klub mladých logistiků, který sdružuje studenty zajímající se o problematiku logistiky,“ popisuje Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. vedoucí Katedry logistiky, Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Bližší údaje o studiu na katedře logistiky lze nalézt např. na http://klog.vse.cz/

Jak se podle vás změní požadavky firem na kvalifikaci jejich manažerů v souvislosti s pokračujícími změnami na globálním trhu?

„Firmy s ohledem na změny v globálních logistických řetězcích budou u svých manažerů vyžadovat rychlou přizpůsobivost, dobrou orientaci a hledání záložních řešení v narušených dodavatelských řetězcích. V posledních letech nastalo narušení dodavatelských řetězců jak z příčin pandemických, tak i politických a válečných konfliktů. Závěr pro nás je, že musíme zvýšit důraz na řešení i prevenci mimořádných stavů v logistických řetězcích. Další důležitou výzvou pro stabilitu menežmentu bude zpracovávání reportů týkajících se uhlíkové stopy a společenské odpovědnosti, ale především prosazování nových řešení a inovací vedoucích ke snížení dopadů na klima a životní prostředí,“ říká prof. Václav Cempírek.

Foto: Logistic News

Podle Ing. Petra Jirsáka, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry logistiky Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, se požadavky na manažery logistiky nebo supply chain managementu se odvíjely a odvíjí a budou odvíjet od role logistiky v podnicích. „Logistika dnes běžně propojuje obchod, výrobní/skladový provoz, dopravu a nákup, takže logistický manažer musí rozumět částečně obchodu, interním procesům spojeným s obchodním případem, dopravou, nákupem a výrobou/skladem.

Z toho plyne, že logistický manažer musí pokrýt znalost požadavků a chování zákazníka, demand planning, plánování výrobních a logistických kapacit, plánování materiálu a řízení zásob, plánování a řízení dopravy, skladování a nákupu. Procesní stránka však nestačí, v logistice hrají velkou roli lidé, takže nemůžeme zapomenout na plánování a řízení lidí. Do logistiky nám stále více vstupuje technologie a technika, takže je nutné se orientovat v technických specifikách logistické a výrobní technologie a související využívané technice a softwaru. Tato stránka je stále důležitější s ohledem na digitalizaci a automatizaci logistických procesů. Chápat, jak funguje robot, jak náročné je ho přeprogramovat/přenastavit na výrobu/manipulaci jiné skladby produktů, jak změní stávající logistický proces, jaký dopad bude mít na operátory a manipulanty atd. jsou dnes součástí logistiky.
Nakonec nesmíme zapomenout, že logistika musí dávat ekonomický smysl a odehrává se v právním rámci. Takže vysoká finanční gramotnost a znalost vazby mezi dokumenty a mezinárodními úmluvami, znalost příslušných částí obchodního zákoníku, a specifických norem se stala nezbytnou výbavou logistických manažerů.

V čem lze spatřit změnu je v propojování výše uvedených oblastí, tj. syntéza do komplexního pohledu. Pokud budeme chtít dnes automatizovat nějaký skladový proces, tak je nutné disponovat dovednostmi pro vyhodnocení návratnosti investice, technické stránky, BOZP, ekologického dopadu, ideálně, aby došlo ke snížení uhlíkové stopy na logistickou jednotku a získali jsme kvalitnější data pro budoucí plánování.

To neznamená, že logistický manažer je v podniku na výše uvedené sám, ale musí být schopen si vybudovat schopný tým lidí, který se v čase dokáže posouvat s ohledem na změny u zákazníka, v globálních dodavatelských řetězcích, technologiích, legislativě, datové bezpečnosti, datové analýze a ekonomické realitě. Udržet krok s pomyslným sedmiúhelníkem zákazník, proces, technologie, lidé, finance, ekologie a bezpečnost není vůbec jednoduché.“

Jaký je v současné době zájem ze strany studentů o obor logistiky?

„Soukromá Vysoká škola logistiky, o.p.s. je neuniverzitního typu a nabízí studium v oboru logistika již 20 let. Za toto období sledujeme, že v posledních 5 letech mírně klesá zájem o studium v prezenční formě studia. Do této formy studia přijímáme studentky a studenty z odborných středních škol se zaměřením na logistiku anebo dopravu. Naopak můžeme říci, že studentů v kombinované formě studia je více, než bylo dříve. Jedná se o studentky a studenty, kteří již v logistice pracují a mají zájem si rozšířit znalosti a případně se posunout na střední či vyšší stupeň řízení v logistických firmách,“ hodnotí zájem studentů prof. Václav Cempírek.

Na Katedře logistiky se vzhledem k obecně relativně malému počtu studentů jedná u výše zmíněné vedlejší specializace o nižší desítky každý semestr. Jak již bylo také uvedeno, jde o studenty všech fakult VŠE, i když prim hrají studenti FPH. „Zájem studentů je probuzen povinnými i volitelnými předměty Katedry logistiky, především na bakalářském stupni studia, kde v rámci volitelných kursů si logistické předměty volí každý semestr vyšší desítky zájemců, povinný kurs pak absolvuje ročně kolem 300 studentů, takže lze říci, že přibližně 10 procent studentů, kteří se s logistikou setkají v rámci povinného předmětu, si ji zvolí jako svůj specializační obor; což je vzhledem ke konkurenci dalších oborů (jen v rámci FPH existuje 11 specializací, nemluvě o ostatních fakultách) velmi pozitivní, přispívají k tomu jistě všechny aktivity uvedené výše. Důležité rovněž je, že zájem studentů v čase neklesá,“ vidí pozitivně zájem studentů Ing. Michal Mervart, Ph.D., tajemník Katedry logistiky Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zdroj: Logistic News

LogEx Logistics zajistí doprovodné vozy na Tour de France

Spediční společnost LogEx Logistics bude jako jediná česká firma díky vítězství ve výběrovém řízení na prestižních cyklistických závodech Tour de France zajišťovat doprovodné vozy, které budou vybaveny regály a servisními potřebami. LogEx Logistics vnímá možnost být součástí těchto celosvětově sledovaných závodů velmi prestižně.

Goodyear na Le Mans: logistika největšího závodu motoristického sportu

Letošní závodní sezóna bude pro společnost Goodyear nejnáročnější od jejího návratu na Le Mans v roce 2020. Goodyear bude totiž letos spolu s 16 vozy LMP2, které se zúčastňují závodů na celém světě, například v seriálech European Le Mans Series nebo Asian Le Mans Series, pneumatikami zásobovat i nabité startovní pole 23 vozů kategorie LMGT3, jež které na okruh vyjedou vůbec poprvé.

V GymBeam se o objednávky postarají roboti. Automatizovaný sklad vybuduje Element Logic

Společnost Element Logic začne v červnu pro giganta v oblasti fitness a zdravého životního stylu GymBeam implementovat automatizované skladové řešení pomocí systému AutoStore. Sklad v městské části Košice-Barca bude obsluhovat 32 robotů řady R5 PRO, kteří zvládnou pracovat nonstop, a to díky inovativnímu systému dobíjení. V novém robotickém skladu budou vychystávací porty umístěny nad sebe, čímž se výrazně zvýší jeho výkon. Jedná se o inovativní způsob, který sklad firmy GymBeam odlišuje od ostatních realizací AutoStore na českém i slovenském trhu. Implementace bude dokončena na konci srpna a umožňuje jednoduché rozšíření i do budoucna.