Nedostatek dopravních kontejnerů a nízká cena ovlivňují svět námořní přepravy

01.09.2023 | Článek dne

Globální námořní obchod čelí složitému prostředí, které přináší několik zásadních výzev. Vedle postupného obnovování narušených dodavatelských řetězců se setkáváme s poklesem poptávky po dopravních kapacitách, což způsobuje snižující se sazby v námořní dopravě. Cena za přepravu dvanáctimetrového kontejneru z Asie do Evropy poklesla ze 14 tisíc amerických dolarů na pouhých 1700 dolarů.

Pro mnohé přepravce se klesající cena za dopravu stala významným bodem zlomu. Prognózy na rok 2023 navíc naznačují, že situace se pravděpodobně v nejbližší době zásadně nezlepší. Možný problém v letošním roce představuje skartace 600 tisíc přepravních kontejnerů.

Aktuální vývoj přepravní situace na moři vyžaduje více než kdy jindy hledání nových tras a diverzifikaci zdrojů surovin a trhů. Avšak přes veškerou snahu není snadné předvídat, jak se budou vyvíjet ceny v námořní dopravě v budoucnosti, proto musí být dopravci připraveni na různé scénáře a pružně reagovat na proměnlivé podmínky na trhu.

Podle expertů z oblasti námořní dopravy zatím neexistuje jednoznačný souhlas ohledně zjištění, zda jsme již dosáhli nejnižšího bodu v sazbách pro námořní dopravu, nebo jestli pokles, jenž pokračuje i po krátkém období optimistického oživení v dubnu, bude pokračovat. Jak je všeobecně známo, žádný stav netrvá věčně. Cena dopravy závisí na složitém průsečíku nabídky (kapacity lodí) a poptávky (služby). Z tohoto hlediska vypadá další vývoj v námořní dopravě v dohledné době jako plný nejistoty, což odráží proměnlivost těchto nepřehlédnutelných faktorů.

V kontextu aktuální doby se vyskytl další problém, kterým je sucho a více než dvě stovky nákladních lodí čekající na možný tranzit přes Panamský průplav. Sucho, panující v této oblasti už téměř měsíc, komplikuje správnou funkci systémů, které lodím pomáhají projet. K vyrovnávání hladin mezi jednotlivými úseky se totiž využívá voda ze sladkovodních nádrží. Tato situace ovlivní i námořní dopravu do České republiky a v důsledku můžeme očekávat zpoždění aktuálně přepravovaného zboží.

Situaci navíc ztěžuje další dlouhodobá výzva pro přepravce, která figuruje v popředí rozhodujících událostí v námořní dopravě. Jde o plánovanou skartaci až 600 tisíc přepravních kontejnerů. Ačkoli by tato situace vzhledem k minulým rokům a k aktuální komplikaci u Panamského průplavu mohla působit jako zdánlivě menší problém, dlouhodobý nedostatek kontejnerů může mít závažný dopad na přepravní kapacity.

DSV jako třetí největší světová přepravní společnost aktivně reagovala na tato nebezpečí pohotově, přičemž ani skartaci kontejnerů nebere na lehkou váhu.  Martin Jukl, director, Sea Department, DSV Air & Sea, CZ upřesňuje: „Skartace rozsáhlého množství dopravních kontejnerů lze považovat za logistickou komplikaci, jejíž následky můžeme očekávat v blízké budoucnosti. Je tedy nezbytné událost nadále monitorovat a na proměnlivou situaci na trhu reagovat včas. V DSV se nám naštěstí dlouhodobě daří zmíněným proměnlivým situacím na trhu rychle přizpůsobovat.“

Ze slov Martina Jukla vyplývá, že přepravci se naučili pružně reagovat na mnohé komplikace z minulosti různými inovativními způsoby. „Naše inovace představují zásadní preventivní opatření, která jdou ruku v ruce s cílem minimalizovat rizika spojená s přepravním zpožděním. Platí to konkrétně v momentech, kdy rychlá reakce hraje klíčovou roli. Stále se snažíme pracovat na získávání know how z minulých zkušeností a být vždy připraveni na obdobné krizové situace. Jako další příklad můžeme uvést období, kdy jsme čelili zablokování důležitých průplavů. Tuto situaci jsme v DSV zvládli elegantním způsobem, neboť jsme dokázali obnovit koncept kombinované dopravy letecky a po moři. Jinými slovy, zboží z Asie je přepravováno po moři až do Dubaje, odkud je letecky rozváženo na konečné místo jeho určení,“ dodává. 

DSV se nadále cílevědomě snaží reagovat na rozličné potíže inovacemi a preventivními opatřeními. Strategie DSV zahrnuje využívání inovací v logistice a kombinovaných typů dopravy s cílem minimalizovat případná rizika a zajišťovat nejlepší možný servis pro své zákazníky.

Zdroj: DSV

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.